Stationsbeskrivelsen

En stationsbeskrivelse er et lille dokument på 1-2 sider der giver information om en af vores stationer. Og det er ikke bare tørre opmålinger af sporlængder. Der skal lægges noget arbejde og fantasi i en stationsbeskrivelse.

Her er en række gode grunde til at gøre sig den ulejlighed at lave en stationsbeskrivelse. Den:

 • giver et overblik over stationen for andre end stationsejeren
 • giver planlæggerne vital viden om stationen når de skal lave køreplan
 • viser hvad de forskellige dele af stationen skal bruges til
 • angiver hvor det gods som ankommer til stationen skal hen
 • angiver hvor man skal hente gods der skal til andre stationer
 • er en måde for stationsbyggeren til at forklare idéen med stationen
 • og sidst men ikke mindst, er den det fuldstændigt nødvendige fundament for FREMO trafikspillet.

Når man ser på grundene til at lave stationsbeskrivelsen, så må man set i bakspejlet erkende at det er en rigtig godt ide at lave udkastet til stationsbeskrivelsen samtidig med at man planlægger stationen dvs. INDEN man starter byggeriet. Så opnår man at få styr på, at stationen indeholder de faciliteter og spor der er nødvendige for, at stationen kan det man gerne vil have, at den skal kunne. Der er selvfølgeligt ikke ret mange der gør det, men tænk hvis…… ;-)

Den ene del af den vigtigste brug af stationsbeskrivelsen skal ikke findes hos stationsejeren, men derimod hos planlæggerne. Når man skal lægge køreplan er det vigtigt med en tegning af stationen med spornumre og anvendelse, så godstogene ikke sendes til perron og passagerne ryger ud på godsterrænet. Der er også oplysninger om passager- og godsmængder der kan hjælpe til at afgøre mængden af tog til den pågældende station.

Den anden vigtige brug er af planlæggerne af trafikspillet. I stationsbeskrivelsen står hvilket gods der går ind og ud af stationen og uden det kan der ikke planlægges for et trafikspil. Det er nødvendigt at afstemme antallet og størrelsen af godstog samt typer og mængder af nødvendige vogne.

Trafikspillet er en levende størrelse. Der sendes ikke gods på banen til eller fra en station hvis det ikke er nævnt i en stationsbeskrivelse, enten som modtagelse eller afsendelse. Det er altså med andre ord stationsejerne som ved hjælp af deres stationsbeskrivelser, driver og bestemmer trafikspillets indhold.

Etablering og brug af stationsbeskrivelsen

beskr0

Først og fremmest er det nødvendigt at skabe en lille verden. Hver eneste lille stump spor, signal, bygning eller installation har et eller andet formål. Selv stationer hvor alle stumperne er drysset rundt, der hvor der var plads kan beskrives, men det kræver lidt mere fantasi ;-).

Der er generelt 3 områder på stationsbeskrivelsen. Se de vedlagte eksempler. Det er egentligt ikke vigtigt at stationsbeskrivelsen har et bestemt layout, bare de nødvendige oplysninger er med. Der er dog fordele ved at bruge en fælles skabelon, fordi alle så ved hvor oplysningerne står, og hvordan de skal læses.

Inspirationen kan man hente en mængde steder. I internettets telefonbøger kan man finde virksomheder, hvis navne man kan justere til egne behov. På byggemarkeders, supermarkeders og andre virksomheders hjemmesider kan man finde inspiration til varer. Eller gratisaviserne kan bruges, hvis man ser dem igennem en ekstra gang for at få idéer. Der er vel flere steder???

Mangler du inspiration, har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget er relevant, så spørg andre. Det er ikke sikkert at du får svar, men det kan måske give lige den ledetråd eller idé, der skal til for selv at finde svarene.


Hovedet

beskr1

Det første område indeholder en tegning og nogle data om sporene. En tegning siger mere end 1000 ord, og på tegningen kan man få rigtigt mange informationer hvis stationsejeren har leveret dem. Og det behøver ikke være”High Tech”, se bare dette eksempel på en stationsbeskrivelse for Tettnang. Det virker helt fint, selv om det kan gøres flottere.

Der er selvfølgeligt navn på station og ejer samt nummer og id. Men tegningen er det vigtigste. Den skal have alle spor med, og have numrene på de vigtigste, helst på dem alle. Spor der anvendes til persontrafik farves røde, spor til godstrafik farves blå og alle øvrige spor er sorte. Sporskifte numre, signaler, perroner, faciliteter med videre er alt sammen informationer, der er vigtige at få med, hvis man kan få plads.

Spornumre anvendes på resten af stationsbeskrivelsen til at refererer til, hvad der befinder sig ved sporene, og hvilken trafik er der. Når man bruger lidt tid på at studere stationen, kan man danne sig et indtryk af hvilke spor, der er centrale for afviklingen af trafikken og som dermed ikke må spærres af henstillede vogne eller loks. Som planlægger er dette meget vigtigt, når man arbejder med sporbesættelsen.

Det er også her man kan se rangermuligheder og begrænsninger. Når godset ankommer, skal det fordeles ud til virksomhederne. Hvilke spor er nødvendige for denne opgave. I hvilke spor kan man samle de afgående vogne. Hvor henstiller man passagervogne, der ikke anvendes osv. osv. Det er disse ting, man skal se på som planlægger, så man undgår at belaste stationer unødigt eller mangler trafik, der hvor der er plads.

Passagerdel
beskr2

Den næste del er Persontrafikdelen, hvor man beskriver den passagertrafik, der er på stationen. Dvs. beskrivelse af spornumre på perronsporene jf tegningen, samt hvor lang den enkelte perron er. Og hvilken type og mængde passagertrafik der er tale om. Her kan være oplysninger om henstilling, materiel og faciliteter, der understøtter passagertrafikken, herunder Post. Se et eksempelvis et udsnit af en side fre stationsbeskrivelsen for Treudelburg.

Der er mange oplysninger man kan give og/eller finde her. Spørgsmål som:

 • Hvor lange er perronerne?
 • Hvor lange må togene være (fri sporlængde)?
 • Hvor kan bortrangeret materiel henstilles?
 • Er der en Postekspedition
 • Hvilke typer person trafik bruger stationen. Lokal, regional eller fjerntrafik?

bør besvares i passagerdelen.

Godsdel
beskr3

Den sidste del er Godsdelen. Denne del beskriver det gods, der sendes og modtages fra stationen. Hver eneste type gods, der kan afsendes fra eller modtages på stationen, er registreret her. Denne del er for de fleste den vanskeligste, idet man skal skabe et billede af de virksomheder, der benytter banen ved stationen.

Det er her, man kan læse alt om de virksomheder og varer, som stationen har kontakt med. Det er også grundlaget for fragtkortene. Du kan finde svar på spørgsmål som:

 • Hvilke virksomheder ligger ved denne station, og hvad indkøber/sælger de, som fragtes med banen?
 • Hvilke varer går der samlet set ind og ud af stationen inden for en uge?
 • Hvad er vognbehovet for denne station: Udgående – indgående vogne?
 • Hvilke typer vogne befarer denne station?
 • Hvor på stationen er de enkelte virksomheder placeret?
 • Er der særlige oplysninger om teknik, virksomheder, varer eller vogndisponering

Her vores egne stationsbeskrivelser her: Dokumenter / Stationsbeskrivelser

Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: FREMO :: Trafikspillet :: Stationsbeskrivelsen