Foreningen

Her finder du noget om den europæiske forening FREMO

Hvordan kan man melde sig ind i FREMO

For at blive medlem af FREMO skal du printe denne formular: http://www.fremo-net.eu/2495.html?&L=8 og sende den med almindelig post til den adresse der står på blanketten.

Send ingen penge eller lignende med.

Frivillige tømmer postboksen med jævne mellemrum og en gang imellem mødes frivillige og registrerer de nye samt sender velkomstbrev og faktura ud.

Der kan altså sagtens gå flere måneder før du hører noget.

I den periode er der som regel ikke noget problem i at tage til træf når man bare sider at blanketten er sendt ind.

Kontingentet er lige sat op til 37,50 Euro (2011) hvilket er ca. 280 kr.

Tal evt med andre FREMO medlemmer om din indmeldelse og om hvordan du får adgang til FREMO's kommmunikation i Yahoo grupperne.

N-RE (En FREMO-gruppering)

En del af N-modulgruppen er medlemmer af FREMO. Selv om disse medlemmer har valgt at følge organisationens standarder, metoder og principper, så er der stadigvæk stor frihed og mange områder FREMO ikke regulerer. Dette har betydet at grupper af medlemmer har bevæget sig i forskellige retninger således at der i dag er moduler der ikke kan køres på af alle. FiNescale skiller sig blandt andet ud på den måde at deres sporskifter har anderledes mål end andres sporskifter, hvilket betyder at kun FiNescale materiel kan befare FiNescale spor samt at FiNescale materiel ikke kan køre på andres moduler.

I lighed med FiNescale findes der i FREMO's N-skala flere større grupperinger af medlemmer, hvoraf de største er: N-RE, AK5, fiNescale og americaN. Fælles for alle disse grupperinger er, at de alle stort set overholder FREMO's normer, men har tilføjet ekstra krav af forskellig art. Disse krav er primært at teknisk art, og omfatter blandt andet håndbyggede skinner i code 40, ombygning af kørende materiel, skala korrekthed eller el/digitale krav. Der kan også være tilføjelser til normerne, der ikke formelt overholder FREMO men er en naturlig følge af udviklingen i skala H0, der blot ikke er skrevet ind i standarderne endnu, men i praksis er det vel disse 4 større fraktioner der driver udviklingen indenfor FREMO.

Vi har valgt at lægge os op af den største gruppering af N-folk indenfor FREMO: N-RE. "RE" er en forkortelse for "Regelspur Europa" hvilket dermed giver at "N-RE" er normaltsporede europæiske baner i skala N. Standarderne for N-RE kan ses her:

Den danske oversættelse af N-RE-normen.

Den originale tyske N-RE norm.

At bygge og køre efter N-RE standarderne betyder, at der i almindelighed kan anvendes industrispor og rullende materiel direkte fra producenterne, uden tekniske ombygninger. Dette er væsentligt for os, der ikke har mod på at håndbygge skifter, især ikke englændere, i code 40 med fil og drejebænk og ikke vil ombygge loks og vogne til at befare samme spor.

Væsentlige områder af N-RE standarderne er:

  • Der er flere typer af modul-ender: N-RE norm: Modulkasser hvilket kan skabe variation i landskabet. Vi er på nuværende tidspunkt (sommer 2007) dog endnu ikke begyndt på at bygge moduler med andet end standard enderne F1 og F2 der begge er FREMO-standard.
  • Der køres digitalt og kun digitalt med 2 gennemgående kabler på mindst 0,75 mm² i tværsnit.
  • Følger NEM normerne.
  • Standarderne er opdateret til nutiden. De ældste sider i gældende version er opdateret sep 2006 . Dette betyder at man principielt kan følge med udviklingen og hele tiden ved hvad der foregår, uden at det kræver et egentligt samarbejde med tyske FREMO-folk.
    Der er ingen formelle medlemskaber i N-RE sammenhæng, kun interessefællesskab og så selvfølgelig nogle ildsjæle til at bære byrden.

I tilknytning til FREMO-standarden har vi vedtaget nogle afvigelser fra FREMO-standarden som tillades uden for FREMO-træf. Se dem her: Vedtagne afvigelser fra N-RE standarden

Drift sker efter så vidt muligt efter danske principper.
Da dansk materiel er en mangelvare, og vi dermed umuligt kan køre rent dansk drift, tager vi ofta andet materiel med. Dette for at vi kan anvende en passende blanding af materiel afpasset efter det vi har og de aktuelle behov i lagte køreplaner.

FREMO moduler (Skala N)

Uden standarderne fik vi aldrig noget til at køre, så her er grundlaget.

Vi kører efter N-RE standarden som findes her på dansk: Gældende N-RE Norm

FREMO har en basal N standard der gælder alle. Meget af dette er desværre ikke nedskrevet i en sammenhæng og enkelte dele er ikke opdateret i meget lang tid.

Det mest opdaterede burde være FREMO's hjemmeside. Her finder du standarderne på: Normen und Empfehlungen zu Modulen in Baugröße 'N' - Maßstab 1:160. Imidlertid er arbejdet med opdateringen gået langsomt (husk på at det er frivilligt ulønnet arbejde) så der er ikke noget egentligt godkendt siden 2000. I praksis arbejder alle derfor udfra fraktionernes normer samt fra udkast til norm version 4.2

Version 4.2 som er det mest opdaterede, og derfor den mest anvendelige, kan findes på hjemmesiden hos Ulf Mahrt, der er en af det store indsjæle i FREMO N. Her findes det seneste forslag til en opdatering af normen (kommende ver 4.2) som afventer officiel vedtagelse. Bemærk at denne standard primært beskriver et analogt setup.

NB: Husk på at hvis du vil køre med dine moduler i FREMO-sammenhæng, så er det vigtigt at du lægger dig om af en af de grupperinger der findes. Ovenstående standarder kan altså IKKE stå alene, hvis du vil køre med andre. Se mere om N-RE, der er den største af fraktionerne. Her kan du gå direkte til den danske oversættelse af N-RE-normen

FREMO-træf og -kørsler

De bedste oplevelser findes på køredage og ved træf. Her går det, efter lang tids planlægning, løs med køreplanskørsel og rangering. Der er selvfølgeligt også en masse snak med andre om modulerne ...

Vores FREMO-medlemmers første deltagelse med moduler i et rigtigt FREMO-træf var FREMO skal N 20 års jubilæum i Naumburg i 2008. Før det deltog vi kun i FREMO-træf som besøgende FREMO-medlemmer for at samle erfaringer. Disse erfaringer blev vi langsomt ved at udbygge og træne ved vores egne kørsler.

Hvad er et FREMO-træf så...

Det er et lukket arrangement, idet det kun er for FREMO-medlemmer. Der findes dog den generelle regel at et medlem må medbringe en gæst (ikke-medlem). Planlægningen af et træf går igang lang tid før. Større træf kræver mere end 1 år for at blive staplet på benene. Det er oftest grupper af FREMO-medlemmer der står for et arrangement, og som så evt. henter støtte hos andre.

Planlægningen starter med indsamling af tilmeldinger. Ud over modulerne, der selvfølgeligt er det grundlæggende, skal der bruges en mængde andet udstyr:

Føring af strøm til arrangemente
Telefoncentral og telefoner til kommunikation mellem stationer.
Standure til visning af skalatid
Digitalstyring og lokonet
Brandsluknings materiel
Forplejningsmuligheder hvis de ikke findes.
Trækkraft med en tilhørende håndkontrol (FRED) for hver lok/motorvogn.
Rullende materiel til både gods- og passagertrafik.
( Listen er kun eksempelvis, og ikke komplet. )

Når der er check på udstyret skal der laves en strækningsplan. Denne er udformet efter forbilledet med hovedstrækninger og sidebaner. Rundbaner findes ikke i FREMO. Til jubilæumstræffet i Alsfeld blev det store H0 anlæg sat med landene som tema, eksempelvis var der fra de store tyske hovedstrækninger en forbindelse til danske strækninger, der igen havde forbindelse til norske strækninger - Vand og færger så man bort fra ;-) . Se strækningsplanen her.

Når strækningsplanen er klar skal der laves en detaljeret køreplan for en given driftsperiode. Køreplanen kan så afvikles flere gange, med udskiftning af folk på de enkelte poster som lokførerer og stationspersonel. Med til planen hører også lastkort der repræsenterer det gods der tarnsporteres af de enkelte godsvogne. Et lastkort indeholder oplysninger om lasten samt afsendelsessted og destination.

Der er også en masse planlægning omkring indkvartering, forplejning og anden logistik i al almindelighed. Mange mennesker skal bruge mange timer for at på et træf på plads.

Når træffet starter så bruges den første tid, fra hallen åbner, til at få alle moduler, al udstyret og de mange ledninger sat på plads. Der er på forhånd delegeret opgaver ud til en masse mennesker. Dette arbejder slutter af med afprøvninger til alt er i orden.

Og så en man klar til at køre!!!!

På en station oprangeres et tog af stationspersonalet. Ledsagende Trækkort samt vognkort med isatte lastkort udleveres sammen med håndkontrollen til lokføreren, der, når han får tilladelse, afgår fra stationen og fører toget gennem modullandskabet ad den planlagte rute idet han undetvejs følger anvisninger fra stationspersonale og signaler. Hvis der skal kobles vogne af og på undervejs klares dette af lokofører og stationspersonale i forening, idet vognkort/lastkort afleveres til stations personalet og efter rangering modtages af lokføreren igen. Det er altså meget tæt på virkelighedens driftssituation.

På oversigten over billeder er der et særligt område hvor der er billeder fra FREMO-træf.

FREMO, hvad er det

FREMO er ikke bare en standard for endestykker på moduler. Det er en måde, en stil og en holdning til at køre modelbane på. Der kan skrives meget om alt det der foregår når man kører FREMO, men først når man har prøvet at være med på et træf, at være på hårdt arbejde som stationsforstander i nogle timer og når man har ført et tog gennem den 40 minutters rejse fra endestation til endestation uden andre stop end regulær passagerafsætning så har man en idé om hvad FREMO er.

FREMO er en forkortelse der kan oversættes til "Venskabsforening af europæiske modelbaneentusiaster". Foreningen blev startet i Tyskland i 1981. Der er i dag omkring 600 medlemmer i Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankrig, Schweiz, Østrig, Danmark, Skotland, Norge, Sverige, Slovenien, Italien, Polen, Finland, Grækenland, Spanien og Tjekkiet.

FREMO's formål er at bringe modelbaneentusiaster sammen uanset geografi og at skabe udveksling af idéer og viden gennem kontakter og fællesskab.

25 års jubilæum blev afholdt ved et 6-dages træf i Alsfeld i oktober 2006. Du kan se billeder fra jubilæet her: Alsfeld billedgallerier

FREMO har en omfattende hjemmeside og der findes rigtigt meget materiale som medlemmer deler med hinanden. det meste er kun for medlelmmer men noget af det er også til almindelige interesserede.

FREMO er en modulsammenslutning, men modulbygningen er kun en lille del af det hele. Der afholdes workshops, træf og andre arrangementer. Når der køres er det så tæt på forbilledet som man kan komme. Køreplaner udarbejdes til lejligheden, der er vognkort der ledsager alt rullende materiel og lastkort der placeres i "en lomme" på godsvognes vognkort. Hvert tog har egen lokofører der ledsager toget og hver station er bemandet med personel der alene varetager stationsopgaverne; ankomst og afgang, signaler, rangering og meget andet.

Det geniale ved dette koncept er at man kan vælge at deltage i de ting man ønsker, og derved udvikle sine færdigheder og foretage investeringer i det tempo der passer til den enkelte.

Et træf er åbent og gratis for alle medlemmer af FREMO uanset skala, fraktion eller hvor træffet afholdes. Man kan altså bare møde op, og køre med, hente erfaringer, få hjælp til et eller andet, eller bare kigge. Såfremt man selv medbringer moduler til et FREMO-træf, skal disse tilmeldes på forhånd da modulopstillingen som regel er det første der skal laves færdig. Tilmeldingsfristen er som regel meget lang tid før afholdelse af træffet.

Der er heller ingen krav til at man SKAL bygge moduler - men de vil de fleste ;-) - men selvfølgeligt er der krav til hvordan moduler skal bygges for at de kan sættes sammen og anvendes sammen med andre. Til det formål har FREMO defineret en række standarder der gælder for alle FREMO-moduler i almindelighed og de forskellige skalaer i særdeleshed. Se mere om de standarder der gælder for skala N 1:160 her.

Imidlertid er der en række forskellige undergrupperinger/fraktioner indenfor de forskellige skalaer som primært har sit udspring af temaer og internationale standarder. H0 som skala er den største og her er fraktioner som f.eks:
---- "HO(Europa) NEM" der tager udgangspunkt i NEM normerne.
---- "HO(Europa) QS" der kun anvender RP25 hjul på NEM-spor.
---- "HO(Europa) fine" der anvender NMRA S-3.1 spor og S-4.1 hjul
---- "FREMO:87" hvor alt i ekstrem grad skal være skalatro 1:87.
Der udover er der HO(USA), forskellige smalspors fraktioner, en Rhaetische Bahn gruppe og flere endnu.

Skala 0, TT er også repræsenteret, og her er der underfraktioner.

Indenfor skala N findes der 4 større fraktioner/grupperinger hvoraf de største er: N-RE, AK5, fiNescale og americaN. Fælles for alle disse grupperinger er, at de alle stort set overholder FREMO's normer, men har tilføjet ekstra krav af forskellig art. Disse krav er primært at teknisk art, og omfatter blandt andet håndbyggede skinner i code 40, ombygning af kørende materiel, skala korrekthed eller el/digitale krav.

Der kan også være tilføjelser til normerne, der ikke formelt overholder FREMO's generelle normer, men som er en naturlig følge af udviklingen i FREMO skala H0 i særdeleshed, eller i modelbaneverdenen i almindelighed, og som blot ikke er skrevet ind i standarderne endnu. I praksis er det vel disse 4 større fraktioner der driver udviklingen indenfor FREMO.

Den største af disse fraktioner er N-RE. "RE" er en forkortelse for "Regelspur Europa" hvilket dermed giver at "N-RE" er normaltsporede europæiske baner i skala N. Denne fraktion er den mest tilgængelige for "nybegyndere og fummelfingrede" idet man tillader Code 55 spor. Der anbefales dog Code 40 spor. Endvidere køres med koblinger, hjul og materiel der følger industristandarderne så man i princippet kan købe materiellet i forretningen og sætte det direkte på sporet. Læs mere om N-RE fraktionen her.

Der ca. 50 - 60 medlemmer af FREMO i Danmark. Hovedparten af disse kører HO og kan findes i det jyske. Koncentrationen er tættest omkring Kolding og Skanderborg ;-). Der er startet en hjemmeside "FREMO Danmark". Siden er opstået ud af Kolding Modelbaneklubs anstrengelser for at samle alle FREMO-medlemmer i DK i et nætværk. Siden rummer mange info på dansk der, selv om der står H0 på det meste, giver en masse relevante FREMO-oplysninger os der kører en anden skala.
Medlemmer der ikke kører H0 er alle skala N kørere og de skal primært findes i Københavnsområdet og tæller en 10-15 mand. Der findes også foreninger/klubber der bygger og kører med moduler der bygges med udgangspunkt i FREMO-modulet, men som har fravalgt FREMO-foreningen som koncept, hvilket er helt fint, da FREMO er en åben standard.

Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: FREMO :: Foreningen